Cele

  1. zrzeszanie osób, których przedmiotem działania lub zainteresowania jest komunikacja w opiece medycznej, komunikacja społeczna dotycząca zdrowia oraz dziedziny pokrewne,
  2. organizowanie, prowadzenie i wspieranie badań i prac naukowych w dziedzinie komunikacji medycznej, jak również współpraca w tym zakresie z innymi instytucjami i stowarzyszeniami,
  3. prowadzenie działań służących wypracowaniu standardów i dobrych praktyk komunikacji medycznej oraz ich upowszechnianie,
  4. reprezentowanie i promowanie polskich badań nad komunikacją medyczną w kraju i za granicą,
  5. upowszechnianie wiedzy na temat komunikacji medycznej w społeczeństwie, w szczególności w środowisku studentów medycyny, lekarzy, średniego personelu medycznego i pracowników technicznych,
  6. udział w doskonaleniu zawodowym lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników ochrony zdrowia w dziedzinie komunikacji medycznej,
  7. współpraca z organami administracji państwowej, samorządami zawodowymi oraz stowarzyszeniami w celu zapewnienia właściwej jakości komunikacji medycznej i komunikacji o zdrowiu w Polsce,
  8. prowadzenie i wspieranie różnych form działalności szkoleniowej i edukacyjnej, podejmowanej na rzecz przedstawicieli środowiska medycznego i środowisk pokrewnych, dla rozszerzania wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie komunikacji medycznej.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/werther/ftp/kommedyczna/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399