Sekcja rozwiązywania konfliktów w medycynie (SRKM)

Sfera działań SRKM:

Misją Sekcji jest prowadzenie badań nad wpływem komunikacji w systemie ochrony zdrowia na ryzyka prawne i roszczenia odszkodowawcze, a także promowanie alternatywnych dla drogi sądowej metod rozwiązywania sporów w medycynie, w szczególności tych opartych na dialogu – mediacji, negocjacji i koncyliacji. Promocja „rozwiązywania” sporów (w przeciwieństwie do ich „rozstrzygania”) dotyczy trzech płaszczyzn:
(1) konfliktów na linii pacjent – personel medyczny;
(2) konfliktów w relacjach wewnętrznych (między członkami personelu medycznego lub między personelem, a kierownictwem placówek medycznych);
(3) konfliktów w relacjach zewnętrznych (pomiędzy placówkami medycznymi, a ich kontrahentami).
W sferze zainteresowań Sekcji znajdują się również postępowania przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych oraz postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej lekarzy.

Ambicją Sekcji jest utworzenie tzw. „Listy MED-ADR”, to jest spisu obejmującego placówki medyczne, w których priorytetem jest polubowne rozwiązywania sporów oraz aktywne reagowanie na skargi i sugestie, nie zaś bierne czekanie na działanie czynników zewnętrznych. Spis obejmować będzie te podmioty, które wykażą się rzetelnym podejściem do problemu, a podejmowane przez nie działania polegać będą na opracowaniu i wdrożeniu spójnej polityki w tym zakresie (nie zaś doraźnych przedsięwzięć). Dzięki „Liście MED-ADR” potencjalni pacjenci, pracownicy i kontrahenci będą mogli zawczasu sprawdzić, w jakim środowisku przyjdzie im się leczyć albo (współ)pracować.

Swoje cele Sekcja będzie realizować poprzez wydawanie publikacji, organizowanie konferencji i szkoleń, a także stworzenie platformy dyskusyjno-badawczej umożliwiającej rozwijanie i wdrażanie koncepcji naukowych, mieszczących się w sferze zainteresowań Sekcji.

Zapraszamy do czynnej współpracy wszystkie osoby, które identyfikują się z naszą misją, a w szczególności organizacje reprezentujące interesy pacjentów, prawników specjalizujących się w prawie medycznym, ubezpieczycieli, reprezentantów zawodów medycznych oraz środowisk akademickich!

Kierownik sekcji:
Michał Ryszard Wysocki (mediator, notariusz)

kontakt:
mediator.wysocki@gmail.com


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/werther/ftp/kommedyczna/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399